Regulamin

Radomsko, dnia 01.01.2021 roku

Regulamin świadczenia usług przez procreatio.pl

1.Użyte pojęcia

Serwis - https://procreatio.pl

Właściciel - Anna Tałaj AT Marketing z siedzibą w Radomsku ul. Borówkowa 14, tel.: +48 533-554-460, e-mail: kontakt@procreatio.pl, NIP: 7722025970, REGON: 386609331.

Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.

Klient - Użytkownik, który skorzystał z oferty prezentowanej w Serwisie (dokonał zakupu produktu, usługi lub wziął udział w wydarzeniu organizowanym przez Właściciela Serwisu.

Konto - prowadzone dla Użytkownika przez Właściciela Serwisu pod unikalną nazwą (login), konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika.

Rejestracja - procedura zakładania Konta.

Użytkownik zarejestrowany - Użytkownik, który przeszedł pełen proces Rejestracji, posiadający Konto w Serwisie.

Umowa - umowa zawierana na odległość, za pośrednictwem Serwisu, na zakup prawa udziału (biletu) uprawniającego do udziału w wydarzeniu organizowanym przez Właściciela Serwisu lub zakupu produktu/usługi oferowanej przez Właściciela serwisu na stronie internetowej Serwisu.

Usługa - płatna lub bezpłatna usługa świadczona przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkownika.

Regulamin - niniejszy dokument, określający zasady korzystania z Serwisu, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i stanowiący podstawę stosunku prawnego łączącego Właściciela Serwisu z Użytkownikiem (umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną).

2. Przedmiot i zakres stosowania Regulaminu

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie praw i obowiązków Użytkownika oraz zasad świadczenia przez Właściciela Serwisu Usług, w tym dostępu Użytkownika do Serwisu, w celu korzystania ze świadczonych za jej pomocą Usług, o ile prawa i obowiązki te nie są uregulowane odrębnie.

2. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu jest jednoznaczny z rezygnacją z Usług świadczonych przez Właściciela Serwisu.

3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Informacja o takiej zmianie będzie każdorazowo przesyłana za pomocą poczty elektronicznej Użytkownikowi. Zmieniony Regulamin wiąże Strony od momentu poinformowania o takiej zmianie. Zmiany Regulaminu nie dotyczą Usług, co do których zostało już złożone Zamówienie.

4. Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik powinien zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Serwisu.

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

3. Odpowiedzialność Właściciela Serwisu

1. Możliwość korzystania i dostęp do Serwisu zależy od jakości i dostępności połączeń transmisji danych między Użytkownikiem a dostawcą usług transmisji danych, z którego łącz korzysta Użytkownik i innych, na które Właściciel Serwisu nie ma wpływu. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia z tym związane.

2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Użytkownika, w tym utracone korzyści, w związku z korzystaniem z Usług świadczonych przez Właściciela Serwisu, w oparciu o niniejszy Regulamin.

4. Rejestracja i logowanie

1. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zarejestrowanie Użytkownika w Serwisie.

2. Rejestracji Użytkownika może dokonać osoba fizyczna we własnym imieniu lub osoba fizyczna w imieniu osoby prawnej, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków z nią związanych. Z chwilą zatwierdzenia formularza rejestracyjnego, osoba dokonująca rejestracji (Użytkownik) oświadcza, że jest osobą uprawnioną do reprezentacji podmiotu gospodarczego, w imieniu którego akceptuje Regulamin. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji podanych podczas rejestracji Użytkowników i ich umocowanie do reprezentowania ww. podmiotu.

3. Do rejestracji niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika reprezentującego podmiot gospodarczy, działającego adresu poczty elektronicznej.

4. Pełna rejestracja przez Użytkownika wymaga wypełnienia i wysłania elektronicznego formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie internetowej Serwisu, w szczególności uzupełnienia następujących obowiązkowych danych: adres e-mail Użytkownika, nazwa Użytkownika, hasło Użytkownika (składające się z co najmniej 6 znaków, w tym przynajmniej 1 cyfry, jednej Dużej litery, 1 małej litery i 1 znaku specjalnego).

5. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia pełnej Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu.

6. Użytkownik zobowiązany jest do: podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich; aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych Użytkownika, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych; zachowania w tajemnicy hasła oraz nieudostępniania go innym osobom.

7. Warunkiem dokonania pełnej rejestracji i Aktywacji Loginu jest potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się on z treścią Regulaminu i Klauzuli informacyjnej oraz że akceptuje on jego postanowienia.

8. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni lub utraci hasło, każdorazowo przed zalogowaniem się do Serwisu ma prawo uzyskać informację z linkiem do zresetowania hasła i ustanowienia nowego - na wskazany przy rejestracji adres e-mail.

9. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadku udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik, który udostępnił Konto na zasadach określonych powyżej ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach Serwisu.

10. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że Konto mogą przejść na rzecz innego przedsiębiorcy, w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.

11. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników niezgodne z Regulaminem.

5. Własność intelektualna i przemysłowa

1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe, interfejsy oraz inne elementy, dostępne na stronach internetowych Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych Właściciela Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

2. Użytkownik uprawniony jest jedynie do korzystania z dostępu do Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie i nie nabywa z tego tytułu jakichkolwiek praw autorskich, w szczególności praw do kopiowania, powielania lub zmian Oprogramowania/Serwisu.

6. Opłaty

1. Właściciel Serwisu pobiera od Użytkowników, zgodnie z informacjami podanymi na stronach internetowych Serwisu, opłaty za udział w wydarzeniach organizowanych przez Właściciela Serwisu oraz dokonuje sprzedaży produktów/usług w cenach podanych na stronach internetowych Serwisu.

2. Wszystkie ceny podawane na stronach internetowych są cenami brutto.

3. Jeżeli uzgodnienia indywidualne pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem nie stanowią inaczej, Właściciel Serwisu będzie wystawiał faktury z tytułu naliczonych opłat, natychmiast po opłaceniu przez Użytkownika złożonego zamówienia (na udział w wydarzeniu i/lub zakup produktu/usługi), nie później niż 7 dni roboczych po dokonaniu zapłaty przez Użytkownika.

4. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie faktur drogą elektroniczną, w formacie .pdf, z ww. adresu e-mail Właściciela Serwisu na adres e-mail zarejestrowanego Użytkownika.

5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych podanych przez Użytkownika w ramach jego Konta.

7. Metody płatności

1. Właściciel umożliwia płatność za udział w wydarzeniu i/lub zakup usługi/produktu w formie przedpłaty na rachunek bankowy o następującym numerze: 59 1050 1937 1000 0097 3625 9574 .

8. Odstąpienie

1. Zgodnie z przepisami prawa Użytkownikowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.

2. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu rejestracji na wydarzenie, ale nie później niż 1 dzień przed datą rozpoczęcia wydarzenia.

3. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, składając oświadczenie i przesyłając je drogą elektroniczną na adres: kontakt@procreatio.pl lub na adres pocztowy Właściciela Serwisu - według wyboru Klienta.

4. Do zachowania terminu określonego w pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.

5. Właściciel Serwisu niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i informuje Użytkownika o dalszym postępowaniu.

6. Właściciel Serwisu niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwraca Użytkownikowi wszelkie otrzymane od niego płatności (przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik zgodził się na inny sposób zwrotu płatności i nie wiąże się on dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami).

7. Opłatę rejestracyjną należy wpłacać po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając przycisk Rejestracja.

9. Reklamacje

1. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikom dostępu do Serwisu w sposób ciągły, z zastrzeżeniem pkt. 2.

2. Właściciel Serwisu uprawniony jest do dokonywania czasowych wyłączeń Serwisu i przerw w świadczeniu Usług w zakresie niezbędnym dla podjęcia i przeprowadzenia planowanych konserwacji, napraw, instalacji nowych wersji Serwisu. Powyższe przerwy, wyłączenia, prace Właściciel Serwisu będzie przeprowadzał w terminach, o których poinformuje za pomocą newslettera dostępnego dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.

3. Użytkownik uprawniony jest do zgłaszania reklamacji, nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego wystąpienie z reklamacją. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej i powinny zawierać dokładny opis i powód reklamacji. Właściciel Serwisu ma prawo zażądać udokumentowania powodu reklamacji, w tym przesłanie np. obrazu strony, tzw. "print screen" problemu, jeżeli w danym przypadku dotyczy.

4. Rozpatrywanie reklamacji nie uprawnia Użytkownika do naruszania jego zobowiązań lub wstrzymywania się z ich wykonywaniem.

5. Właściciel Serwisu powinien rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od ustalenia stanu faktycznego, będącego jej podstawą. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Właściciel Serwisu zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

6. Reklamacje, będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Właściciela Serwisu rozpatrywane.

10. Dostęp do Serwisu

1.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel Serwisu są następujące: komputer PC z procesorem min. Pentium 1,5 GHz; pamięć operacyjna min. 4 GB, system operacyjny MS-Windows w wersji XP lub wyższej; przeglądarka internetowa Firefox w wersji 66.0.5 lub wyższej, włączona obsługa ciasteczek (ang. cookies) w przeglądarce, włączona obsługa JavaScript w przeglądarce, połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 4 Mb/s.

2. Wymagania techniczne, o których mowa w pkt. 1, mogą w przyszłości ulegać zmianie. Informacja o aktualnych wymaganiach technicznych zawarta jest w niniejszym Regulaminie.

3. Dostęp do Serwisu i potwierdzenie tożsamości (autentykacja) Użytkownika odbywa w oparciu o E-mail i Hasło Dostępu.

4. Hasło Dostępu ustala Użytkownik i nie jest ono znane Właściciel Serwisu.

5. Właściciel Serwisu zablokuje dostęp Użytkownikowi do Serwisu w przypadku naruszania Umowy, niniejszego Regulaminu lub Regulaminów poszczególnych Usług, a także jeśli tylko zaistnieją okoliczności wskazujące, że E-mail i/lub Hasło Dostępu może być użyty przez nieuprawnione osoby trzecie bez zgody Użytkownika. Właściciel Serwisu zawiadomi niezwłocznie Użytkownika o dokonanej blokadzie dostępu do Serwisu.

6. Właściciel Serwisu działa zgodnie z restrykcyjną polityką bezpieczeństwa, przewidującą w szczególności: wszystkie dane oraz pliki stron internetowych przechowywane są równocześnie w dwóch niezależnych centrach komputerowych, stosowany jest certyfikat bezpieczeństwa SSL, jednostki certyfikującej ESET.

11. Ochrona Danych Osobowych

1.Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na to, że Serwis jest narzędziem wspierającym dokonywanie transakcji gospodarczych, nie jest możliwe anonimowe korzystanie z Serwisu. Udostępnienie oraz ujawnienie Właścicielowi Serwisu wszystkich danych wskazanych w pkt. 2 jest niezbędne dla świadczenia Usług i dostępu do Serwisu. Nieudostępnienie danych podanie danych niepełnych lub niezgodnych z rzeczywistością uzasadnia odmowę świadczenia Usług i dostępu do Serwisu oraz uprawnia Właściciela Serwisu do rozwiązania umowy zawartej z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym.

2. W celu korzystania z Usług Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela Serwisu następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku firm), numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, prawo wykonywania zawodu i specjalność zawodową.

3. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie korespondencji przesyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności stanowiącej informację handlową, pozostającej w związku z Usługami Właściciela Serwisu.

4. Użytkownik udziela Właściciel Serwisu zezwolenia na dokonywanie wszelkich operacji na bazach . w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych związanych ze świadczeniem Usług, w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usług.

5. Informacje dotyczące Użytkowników, osób fizycznych korzystających z Serwisu, stanowiące dane osobowe w rozumieniu art. 4 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119/1)], przetwarzane są przez ww. Właściciela Serwisu - jako administratora danych - w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności w celu: a) świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem Usług opisanych w Regulaminie, b) księgowości, rozliczeń, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz obsługi reklamacji, c) zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, d) tworzenia wewnętrznych raportów i analiz (w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu), e) prowadzenia korespondencji pozostającej w związku z Usługami.

6. W ramach procedury Rejestracji, Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Właściciela Serwisu na adres e-mail wskazany podczas rejestracji, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204). Właściciel Serwisu zapewni, iż w takim przypadku dane te będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności, iż zapewni Użytkownikowi możliwość wglądu, poprawiania i usuwania swoich danych, poprzez umożliwienie w każdym czasie cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.

7. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Właściciel Serwisu przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym ich dane osobowe z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

9. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

10. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem przez ww. osoby z Serwisu oraz wykonywaniem umowy (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji), a następnie zostaną usunięte z bazy danych Serwisu.

11. Operator wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.